Numer 8 (49) 2007 zawiera:

K. Skórnik, R. Rudnicki
Profesor Andrzej Lasota (1932-2006) / 1

M. C. Mackey
Adventures in Poland: Having Fun and Doing Research with
Andrzej Lasota / 5

S. Socała, W. Kosiński
Zastosowanie metody funkcji dolnej do badania zbieżności
algorytmów genetycznych / 33

A. L. Dawidowicz
Metoda Aveza i jej uogólnienia / 46

A. L. Dawidowicz, K. Twardowska
Twierdzenie aproksymacyjne typu Wonga-Zakai dla
operatora A. Lasoty / 56

T. Ledwina
O asymptotycznej efektywności estymatorów / 66

M. Dudziński, K. Furmańczyk
Procedury jednoczesnego testowania wielu hipotez i ich
zastosowanie w analizie mikromacierzy DNA / 84

A. Małoń, D. Ziółkowska
Testy zgodności typi chi-kwadrat dla hipotezy złożonej / 109

J. Jarosz-Nowak
Modele oceny stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami
z wykorzystaniem współczynnika kappa / 126

I. Kopocińska, B. Kopociński
Zagadnienie Steinhausa o szacowaniu strat wojennych na
podstawie analizy nekrologów prasowych / 155Errata do artykułu I. Czochralskiej, MatStos 7, 2006 / 162

Kongres ICIAM 2007 - wrażenia uczestnika / 163